Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000461


Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-4.004-0001 "Рехабилитация на язовир "Синкевица" и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово"

Срок за получаване на оферти: 24.07.2019 г.; 17:00 часа
Отваряне на оферти: 25.07.2019 г., 10:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (решение за откриване.pdf)решение за откриване.pdfрешение за откриване307 КБ02.07.2019г. 14:45:00ч.
Свали този файл (обявление.pdf)обявление.pdfобявление503 КБ02.07.2019г. 14:45:33ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730363332)pageвръзка в АОП0 КБ02.07.2019г. 14:46:21ч.
Свали този файл (ПУБЛИЧНОСТ СИНКЕВИЦА.zip)ПУБЛИЧНОСТ СИНКЕВИЦА.zipдокументация661 КБ02.07.2019г. 14:46:52ч.