Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000439

„Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средстава за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово;
Обособена позиция № 2 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Общински спортни имоти“;
Обособена позиция № 3 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Гробищни паркове“ – Габрово;
Обособена позиция № 4 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – Габрово;
Обособена позиция № 5 „Доставка на работно облекло по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”;
Обособена позиция № 6 „Доставка на работно облекло за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип“ – Габрово

Срок за получаване на оферти: 26.03.2019 г.; 17:00 часа
Отваряне на оферти: 27.03.2019 г., 10:00 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Поръчката е запазена по всички обособени позиции за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основания чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. с чл. 80 от ППЗОП.

На основание чл.12, ал. 7 в процедура за възлагане на поръчката могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (reshenie za otkrivane.pdf)reshenie za otkrivane.pdfрешение за откриване349 КБ28.02.2019г. 14:08:10ч.
Свали този файл (obqvlenie za poruchka.pdf)obqvlenie za poruchka.pdfобявление938 КБ28.02.2019г. 14:09:21ч.
Свали този файл (rab.obleklo 2019.zip)rab.obleklo 2019.zipдокументация1085 КБ28.02.2019г. 14:18:07ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637303538)pageвръзка в АОП0 КБ28.02.2019г. 14:19:57ч.