Община Габрово - Обществени поръчки - Профил на купувача

Архив на поръчките


ВНИМАНИЕ! Информация за Обществени поръчки открити преди 01.10.2014г., както и актуализацията им след тази дата може да намерите в секция АРХИВ.

Открити процедури - открити преди 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000046

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Ремонт общинска пътна мрежа за 2015г. и текущ ремонт улична мрежа Община Габрово 2015-2017г. по 6 обособени позиции”.

Получаване на документация - до 09.04.2015 г., 16:30 ч.
Подаване на оферти - до 09.04.2015 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 16.00 лв. с вкл. ДДС.

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 16.00 лв. с вкл. ДДС.

Документация по процедура